Yazar - endersayin

Ceza Hukukunda Zamanaşımı Kurumu Ve İnfaz Zamanaşımı

Dava veya cezanın düşürülmesini sağlayan zamanaşımı kavramı, devletin ceza verme hak ve yetkisinden vazgeçmesini ifade etmektedir. Zamanaşımı kurumunun hukukumuzda kabul görmesinin temelinde bulunan nedeni işlenmesinin ardından uzun bir süre geçmesine rağmen aydınlatılamayan suçların insanlar üzerinde yaşamları boyunca suç isnadı altında kalmasını engellemek ve belli bir müddet geçmesinden sonra kişilerin cezalandırılmasında sosyal bir yarar bulunmadığıdır. Zamanaşımı...

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Uyarınca Ukdedilen Sözleşmelerde “Tahkim Kaydı”

Devletler, özellikle gelişmekte olan devletler, uluslararası rekabete dayanıklı ve rekabetin mümkün olduğu bir ekonomi oluşturmaya çalışırken, ülkelerindeki yatırımları nicelik ve nitelik olarak artırmak istemektedirler. Gelişmekte olan devletlerin sermaye ve teknoloji yönünden sahip olduğu eksiklikler onları, yabancı sermaye ve yatırıma yönelmeye zorlamaktadır. Yeterli sermaye ve teknolojik alt yapıya sahip devlet kaynaklı yatırımcılar da sahip oldukları...

Cumhur Başkanlığı Genelgesi “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi”

4734sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu Kanundan istisna edilen düzenlemeler kapsamındagerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelere (Yapım, Hizmet, Malve Danışmanlık Hizmet Alımı İşleri) ilişkin olarak, 02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarakyürürlüğe konulmuş bulunan 01/04/2020tarihli, 2020/5 sayılı ve “COVID-19Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu CumhurbaşkanlığıGenelgesi yayımlanmış olup, anılan Genelgede;             “COV1D-10 salgınının önlenmesi ve etkilerininazaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal...

Covid19 Tedbirleri Kapsamında Şantiyelerde Alınması Gereken Tedbirler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuçerçevesinde İşverenler, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün vemuhtemel acil durumların belirlenerek ve bunların olumsuz etkilerini önleyicive sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, İş yerlerinde virüsle ilgilibilgilendirme yapılması, bilgilendirmelerin toplu halde yapılmaması, Şantiyede muhtelif yerlere okunaklışekilde Sağlık Bakanlığı’nın salgın hastalığa ilişkin alınması gerekentedbirlere ilişkin bilgilendirme afişlerinin asılması, Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesisgibi toplu kullanım...

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Düzenlenecek Yapım ve Yapım ile İlgili Danışmanlık Hizmet İşleri

20/02/2020 tarih ve 31045 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş bulunan 7221 sayılı ‘CoğrafiBilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 30. maddesi ile, 4735 sayılı         Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ‘Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’ başlıklı Ek 1.madde ile ‘Sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz başvuruları veanlaşmazlıkların çözümü’ başlıklı Ek 2. Madde eklenmiştir. Anılan ek maddeler ile, 4735 sayılı...

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Bilgilendirme Sunumu

02 Ekim 2012 Salı günü saat 16:30'da Ankara Sanayi Odasında; TOBB Ankara İl Kadın Girişimciler Kurulu'nun Ekim ayı olağan toplantısında Avukatımız Sayın Mehmet GEDİKBAŞ tarafından Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. http://www.aso.org.tr/kurumsal/index.php?sayfa_no=620