4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Düzenlenecek Yapım ve Yapım ile İlgili Danışmanlık Hizmet İşleri

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Düzenlenecek Yapım ve Yapım ile İlgili Danışmanlık Hizmet İşleri

20/02/2020 tarih ve 31045 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuş bulunan 7221 sayılı ‘CoğrafiBilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 30. maddesi ile, 4735 sayılı         Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na ‘Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’ başlıklı Ek 1.madde ile ‘Sözleşme uygulamalarına yönelik itiraz başvuruları veanlaşmazlıkların çözümü’ başlıklı Ek 2. Madde eklenmiştir.

Anılan ek maddeler ile, 4735 sayılı Kamu İhaleSözleşmeleri Kanununa göre düzenlenecek yapımve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerinuygulanmasında 19/02/2020tarihinden itibaren;

– Sözleşmede bulunmayan veya fiyatıbelirli olmayan işlerin fiyatının tespiti,

– İhale dokümanını oluşturan belgelerarasındaki uyumsuzluk,

– İş programı ihtilafları,

– Fiyat farkı ödenmesi vehesaplanması,

– Sürenin uzatılması ve ödenekaktarılması,

– Geçici ve kesin kabul işlemleri,

– Gecikme halinde uygulanacakcezalar,

– Yaptırılabilecek ilave işler ve işeksilişlerinde,

Ortaya çıkan sözleşme anlaşmazlıklarınıincelemede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Fen KuruluBaşkanlığı görevli ve yetkili kılınmıştır.

Anılan Kanunun yürürlüğe girmesindenönce belirtilen bu anlaşmazlıklara yönelik Yüklenicilerin Yüksek Fen Kurulunabaşvuru hakkı bulunmamasına rağmen yapılan bu düzenleme ile;

Yüklenicilere de19/02/2020tarihinden itibaren, sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ve yukarıdasayılan anlaşmazlıklar nedeniyle yargılama veya Sayıştay incelemesine konuedilmemiş olmak şartıyla anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kurulunabaşvurabilme hakkı tanınmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile;

Yüklenici itirazlarının, sözleşmeyidüzenleyen idarelere, kesin kabulaşaması tamamlanıncaya kadar yazılı olarak yapılacağı,

Bu itirazların, ilgili idarelertarafından en geç otuz güniçinde Yüksek Fen Kuruluna gönderileceği,

Yüksek Fen Kurulunun, itirazları en geç altmış gün içinde buKanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre inceleyerek karara bağlayacağı,

Yüksek Fen Kurulunun bu kararlarının ilgili idarece(tarafların yargıya başvurma hakkı saklı olmak üzere) uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu gönderiyi paylaş