Covid19 Tedbirleri Kapsamında Şantiyelerde Alınması Gereken Tedbirler

Covid19 Tedbirleri Kapsamında Şantiyelerde Alınması Gereken Tedbirler

 1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuçerçevesinde İşverenler, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün vemuhtemel acil durumların belirlenerek ve bunların olumsuz etkilerini önleyicive sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,
 2. İş yerlerinde virüsle ilgilibilgilendirme yapılması, bilgilendirmelerin toplu halde yapılmaması,
 3. Şantiyede muhtelif yerlere okunaklışekilde Sağlık Bakanlığı’nın salgın hastalığa ilişkin alınması gerekentedbirlere ilişkin bilgilendirme afişlerinin asılması,
 4. Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesisgibi toplu kullanım alanlarında, malzeme ve araç ambarlarında yeterli doğalhavalandırma olmaması durumunda, karbon filtre, elektrostatik filtre,hepafiltre, aktif oksijen ve UV teknolojisi kullanılan hava temizleme cihazları(kapasitesi m2/kişi sayısına uygun olarak) kullanılmasınınsağlanması,
 5. Yatakhane, yemekhane, sosyaltesisler, servis taşımacılığı ile ulaşım gibi toplu kullanım alanlarında sosyalmesafenin korunmasına dikkat edilmesi, eğer hacimler yetersiz iseyemekhanelerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla iş planını aksatmadan vardiyalıyemek uygulamasına geçilmesi, yatakhanelerde sosyal mesafe açısındanyetersizlik tespiti durumunda ek hacimler oluşturulması, toplu kullanımalanlarının günlük dezenfektasyonun sağlanması,
 6. Yapı denetim görevlilerinin işle ilgili her türlü çalışmaları ve gerektiğindeyatıp kalkmaları için kullanılan şantiyedeki bina ve/veya barakalarda dabelirtilen önlemlerin alınmasının sağlanması,
 7. Yatakhane, yemekhaneler, sosyaltesisler gibi yerlerde ortak malzeme kullanımının kesinlikle yasaklanması, tekve şahsi malzeme (kağıt havlu, tek kullanımlık bardak, sıvı sabunluk, paketlituz/şeker/baharat, paketlenmiş ekmek vb.) kullanımının sağlanması,
 8. Masa başı çalışılan alanlardadönüşümlü ya da uzaktan çalışma sistemine geçilmesi, ortak malzeme kullanımının(kalem, silgi, hesap makinesi vb. ) yasaklanması,
 9. Şantiye sahasında ateş ölçer,koruyucu eldiven, maske vb. malzemeleri bulundurulması, şüpheli görülendurumlarda ölçümü alan yetkili tarafından vakit kaybetmeden şüphelikişi/kişilerin izole bir ortama alınarak sağlık kuruluşlarına (Alo 184),şantiye şefine, proje müdürüne, yapı denetim görevlileri ve idareye bilgiverilmesi,
 10. WC, Banyo gibi ıslak hacimlerinolduğu bölümlerde temizlik tedbirlerinin artırılarak, bu hususta SağlıkBakanlığı’nca belirlenen önlemlerin alınması, şantiye sahasının muhtelifalanlarında dezenfektan bulundurulması ve kullanılmasının sağlanması,
 11. Şantiye sahasına rutin görevlipersonelin (her gün alanda bulunması zorunlu olan çalışanlar hariç) giriş veçıkışlarının kontrol altına alınması,
 12. Dışarıdan gelen kamu görevlilerive/veya yöneticileri dahil denetçi, müşavir, malzeme tedarikçisi vb. kişilerinmaske, eldiven olmadan ve ateş ölçerle ölçümleri yapılmadan şantiyeyealınmaması,
 13. Şantiyede baret, koruyucu eldiven,iş önlüğü gibi malzemelerin ortak kullanımının kesinlikle yasaklanması,
 14. Bulaşma/yayılma risklerininbelirlenmesi ve önlenmesi için alınması gerekli tedbirler, bulaşma oluşmasıdurumunda alınacak tedbirlerin belirlenmesine ilişkin olarak, salgın hastalığadair Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı doğrultusunda “Risk ve Kontrol Planı”oluşturulması,
 15. 6331 sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanununun 5’nci maddesi uyarınca işveren ve/veya vekili tarafından;işyerlerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığınınizlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanması,
 16. Sağlık Bakanlığı’nın belirttiğitedbirlere harfiyen uyulması, şüpheli her durumda Sağlık Bakanlığı’ncabelirlenen “14 gün” kuralının işletilmesi ve takibinin yapılması,
 17. Yapının projelendirme, yapı denetimve müşavirlik hizmetlerini üstlenen kurum, kuruluş ile büroların, gerek ofisortamında gerekse şantiye mahallinde sorumlulukları dahilinde yukarıdabelirtilen tedbirleri almalarının, şantiye mahallinde alınan tüm tedbirlere deuymalarının sağlanması,
 18. Şantiye çalışanlarının asgari 1(bir) hafta süre ile Doktor kontrolünde bulunmasının sağlanması,
 19. Dezenfektan makinası ve dezenfektankimyasallarının temin edilerek elle temas edilen bölgelerin yeterli hijyenininsağlanması,
 20. Salgın sürecinde dışarıdan yeniişçi ve/veya teknik personel alınmamasına özen gösterilmesi, yeni işçilerinve/veya teknik personellerin alınması durumunda ise, eski işçiler ve/veyateknik personellerle aynı ortamda kalmamalarına ve aynı ortamda çalışmamalarınaözel gösterilmesi,
 21. Kamp yerinde yatılı kalan işçilerdahil tüm personeller ile bölgede barınan işçilerin ve/veya personellerin aynıçalışma mahallerinde birlikte çalıştırılmamasının, aynı yemekhane, ihtiyaçmahalleri ve sosyal tesislerin birlikte kullanılmamasının sağlanması,
 22. Yemekhane, yatakhane, sosyalalanlara dışarıdan yeni gelen ürünlerin dezenfekte edilmeden bu alanlaraalınmamasının sağlanması,
 23. Sabah ve akşam saatlerinde rutinateş ölçümlerinin yapılması ve her bir çalışanın sağlık karnesine bu ölçümlerinnot edilmesi,
 24. Tüm bu tedbirlerin asgari düzeydeuygulanması,
 25. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde İşyeri“Yapım işinin meydana getirildiği yerler ile iş süresince geçici veya sürekliolarak kullanılan bina, arazi, arsa, malzeme ocakları vb. yerleri,” olaraktanımlanmış olup, belirtilen tüm tedbirlerin işyeri olarak tanımlanan tümyerlerde alınmasının sağlanması,
 26. Koronaviris (COVID-19) salgınındanve bu kapsamda alınan tedbirlerden tüm personellerin, alt yüklenicilerinve/veya taşeronların bilgilendirilmesi ve alınan tedbirlere uyulması konusundayazılı olarak uyarılmalarının sağlanması,
 27. Alınan bütün önlemlerin yapıdenetim görevlileri ile birlikte mümkün ise günlük olarak tutanak altınaalınması (iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunlu şantiyelerde iş güvenliğiuzmanı onayı onayı ile birlikte) veyaşantiye günlük defterine işlenmesi ve her gün İdareye sunulması,
 28.  Alınan bu tedbirlere yönelik tümharcamaların belgelendirilmesi, muhasebe kayıtlarının tutulması,

Bu gönderiyi paylaş